Πιστοποίηση Ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 : 2017

Η κλινική «Ευαγγελίστρια» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και εξειδικευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224: 2017.

Η τεκμηρίωση και βεβαίωση εφαρμογής των συγκεκριμένων προτύπων δίδεται μέσω των διαδικασιών της TÜV AUSTRIA Hellas.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001 : 2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ 15224: 2017 είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία καλύπτουν όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν επιχειρησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται πάνω στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και μεταξύ άλλων εστιάζουν στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ενημερωθείτε παρακάτω αναλυτικά για την Πολιτική Ποιότητας της κλινικής μας…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Κλινική έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας των Ασθενών και μέσα από την αρμονική συνεργασία όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού (διοίκηση, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, προμηθευτές αλλά κυρίως των Ασθενών) διασφαλίζει ότι η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι συμβατή με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κλινικής.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Α.Ε.:

Πιστοποίηση ISOΈχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και εξειδικευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15224: 2017, τα οποία και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Κλινική και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση και την ασφάλεια των ασθενών.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στις επιχειρησιακές διεργασίες της Κλινικής

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε όλα τα τμήματα της Κλινικής. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται επαρκώς η διεργασία διαχείρισης του κλινικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας .
Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και τις κύριες Διεργασίες, οι οποίες απορρέουν μέσω της προσέγγισης διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη φροντίδα στους ασθενείς.

Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την διατήρηση ενός άρτια εκπαιδευμένου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και φροντίζει για τις άριστες σχέσεις μεταξύ όλου του προσωπικού της Κλινικής.

Εφαρμόζει το απόρρητο και την εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Έχει εγκαταστήσει την κατάλληλη κουλτούρα σχετικά με την τήρηση των ηθικών αξιών, της δεοντολογίας, της ισότητας και του σεβασμού στα δικαιώματα των ασθενών με την ενεργή συμμετοχή τους στις αποφάσεις για το πλάνο θεραπείας τους και τον σεβασμό στις πολιτισμικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και έχει ως πρωταρχικό όραμα την εκπλήρωση των ποιοτικών απαιτήσεων των ασθενών και όλων ενδιαφερομένων μερών

Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτικής Ποιότητας.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται επικαιροποιημένη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Skip to content